Categorie: Dagelijks gebedsplan

DAG 10: EEN “KAIROS” -MOMENT VOOR GODS MENSEN

BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uwdienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw handuitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uwheilig Kind Jezus.” (HANDELINGEN 4:29-30) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VRIJHEID GEEFT “De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot ineeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijdenen tijdstippen, Hij

DAG 9: TRANSFORMATIE VOOR INDIVIDUEN, STEDEN EN NATIES

DAG 9: TRANSFORMATIE VOOR INDIVIDUEN, STEDEN EN NATIES BIJBELTEKST VAN VANDAAG: Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uwbinnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u eenhart van vlees geven.” (EZECHIËL 36:26) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE VERANDERT “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen,en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk

DAG 8: VOOR REDDING EN EEN GROTE OOGST

 DAG 8: VOOR REDDING EN EEN GROTE OOGST BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezichtover ons lichten. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alleheidenvolken Uw heil.” (PSALM 67:1) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE REDT “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, endat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, dat niemand zouroemen.” (EFEZE 2:8-9) “Want

DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP

DAG 7: VAN WANHOOP NAAR HOOP BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschapen vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de krachtvan de Heilige Geest.” (ROMEINEN 15:13) AANBIDDING: U BENT DE GOD DIE HOOP GEEFT “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester,spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om utoekomst en hoop

DAG 6: WACHTEN OP GOD

DAG 6: WACHTEN OP GOD BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid envertrouwen zou uw sterkte zijn,” (JESAJA 30:15) AANBIDDING: U BENT GOED VOOR DEGENEN DIE OP U WACHTEN “Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel dieHem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE.” (KLAAGLIEDEREN 3:25-26) “En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam

DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN

DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zondenuitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht vande Heere” (HANDELINGEN 3:19) AANBIDDING: U BENT DE BRON VAN VERFRISSING “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuweschepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2KORINTEN 5:17) “Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze

DAG 4: BEKERING VAN SLECHTE DADEN

DAG 4: BEKERING VAN SLECHTE DADEN BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en kenmijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg een schadelijke weg is enleid mij op de eeuwige weg.” (PSALM 139:23-24) AANBIDDING: U VERGEEFT DEGENEN DIE ZICH BEKEREN VAN HET KWAAD “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uwgoedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grotebarmhartigheid.” (PSALM 51:1) “Als wij onze zonden belijden: Hij is

DAG 3: NEDERIGHEID

DAG 3: NEDERIGHEID BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “God keert Zich tegen de hoogmoedigen,maar aan de nederigen geeft Hij genade.”(JACOBUS 4:6) AANBIDDING: U ZEGENT DE NEDERIGEN VAN HART “Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, omzijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het lichtvan het leven.” (JOB 33:29-30) “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor ugenoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING

DAG 2: DE BOVENKAMER-HOUDING BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het biddenen smeken” (HANDELINGEN 1:14) AANBIDDING: U BENT MOOI OM TE ZIEN “Je ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid…” (JESAJA 33:17) “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid vande Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naarhetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, ” (2 KORINTEN 3:18) “Maar u bent genaderd tot de berg Sion en

DAG 1: EEN NINEVÉ MOMENT

DAG 1: EEN NINEVÉ MOMENT BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “De mensen van Ninevé geloofden inGod. Zij riepen een vasten uit en trokken rouwgewaden aan, van de grootste totde kleinste onder hen.” (JONA 3:5) AANBIDDING: U BENT EMPATHISCH “Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heeluw hart, namelijk met vasten, met geween en metrouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God,want Hij is genadig en

Top