Categorie: Dagelijks 10 geboden

10e gebod: je begeert niets van een ander

  10e gebod: je begeert niets van een ander   Jezus zegt in Lucas 12:15:“Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangtniet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloedheeft.” In onze maatschappij draait juist heel veel om bezittingen. Alles moet groter en meerworden. Als het al niet bezit is, dan is het wel ‘de geweldige ervaring’ of‘mijn gevoel’. We zijn maar moeilijk tevreden en nemen geen

9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste

  9e gebod: Je spreekt geen vals getuigenis tegen je naaste   Woorden hebben kracht. Maarhoe vaak spreken we niet de verkeerde woorden? Of het nu een leugen is (eenvals getuigenis), kwaadspreken of roddelen (indirecte vormen van ‘valsgetuigenis’), de waarheid wordt vaak verdoezeld en mensen worden niet rechtstreeksaangesproken. Dit doet God verdriet. En het ontwricht onze maatschappij. Deduivel wordt genoemd “de vader de leugen”. Leugens geven hem ruimte! We belijden dat we een cultuurhebben toegelaten

8e gebod: Je steelt niet

  8e gebod: Je steelt niet   De hebzucht kan persoonlijkzijn, waardoor je je zaken toe-eigent die niet van jou zijn. Maar het gaat ookbreder: je ziet hebzucht volop terugkomen in onze samenleving. En als we hetniet zelf kunnen verdienen, dan stelen we het wel. Je ziet dan ook voloponbehoorlijk gedrag in de maatschappij: bonnetjes achterhouden, werk zwartlaten doen en je concurrent, leverancier of klant bedriegen. Maar wat te denkenvan een oneerlijke belastingaangifte? Het zijn

7e gebod: Je pleegt geen overspel

  7e gebod: Je pleegt geen overspel   De ‘scheppingsorde’ die Godheeft gegeven: één van man en één vrouw, die samen in het huwelijk treden,staat onder druk in Nederland. Niet alleen lopen vele huwelijken op de klippen(ca. 35%), ook is het huwelijk zelf lang niet meer gebruikelijk voor iedereen.Vele losse, poliamoreuze relaties en zelfs pedofiliezijn niet ongewoon. Binnen het huwelijk gaat hetook vaak mis. Jezus zegt: “iedereen die naar een vrouw kijkt met begeerte,heeft in

6e gebod: Je moordt niet

  6e gebod: Je moordt niet   Naast individuele moorden(zware criminaliteit, bendes, afrekeningen in ‘de onderwereld’) waarvan bijnaiedereen zal erkennen dat dit ‘zonde’ is, moeten we hierbij ook stilstaan bijde vroegtijdige beëindiging van door God geschonken leven (zelfmoord,euthanasie en abortus). Moord komt meer dan 100 keerper jaar voor in Nederland, zelfmoord was afgelopen jaar 1.800 en bij abortusspreken we over ca. 30.000 per jaar. Onze wetgeving t.a.v. euthanasie enabortus is een van de ‘soepelste’ ter

5e gebod: Je eert je vader en je moeder

  5e gebod: Je eert je vader en je moeder   Het enige gebod waar eendirecte belofte aan is gekoppeld: “opdat je dagen verlengd zullenworden”. Ook als onze ouders fouten maken, vraagt God van ons om ze ‘teeren’. Ze zijn namelijk een (voor)beeld van Onze hemelse Vader -al was hetalleen maar door het leven dat ze je geschonken hebben- en dragen een deel vandie autoriteit. Hoeveel haat en nijd is erniet in onze gezinnen en

4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt

  4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt   “Indien u uw voet van desabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelfwilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen,niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, dan zult u vreugdescheppen in de HEERE, Ik zal

3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken

  3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken   “God verdoem mij! ” is een vloek die je maar al tevaak hoort in Nederland. Maar ook “mijn God!” of “Jézus!”zijn woorden die we zelfs als christenen soms per ongeluk in de mond nemen. Godzegt: “gebruik mijn Naam niet ijdel”, dat betekent: niet onnodig. Zijn Naam is Heilig. Als christenen moeten we hierin vooropgaan: we hebben God niet in onze zak, laten wij ook

2e gebod: Je zult geen gesneden beeld maken om je ervoor te buigen

    God openbaart zich in deBijbel als de Onzichtbare, de Aanwezige, de Eeuwige. Hij die was, die is en diekomen zal; de IK BEN. Ja, Hij heeft zich volledig kenbaar en zichtbaar gemaaktin zijn Zoon Jezus (Yeshua), die zelf zegt: “wieMij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Maar hoe vaakproberen we God niet af te beelden? Of nog erger: we kiezen er zelfs voor omafgoden af te beelden. Overal in onze steden

1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

  1e gebod: Je zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben   God wil dat we Hem erkennen als onze Schepper, onze Maker.Hij wil dat we ons leven niet als slaaf van wat dan ook leven, maar in vollevrijheid zijn. Als slaaf ben je afhankelijk van iets anders dan God zelf – enin afhankelijkheid van Hem worden we zonen en dochters! De ‘andere’ goden die in onze maatschappij veel voorkomenzijn dezelfde afgoden waar ook

Top