Blog

September 2020 | 10 dagen van gebed, verootmoediging en vasten voor ons land

6e gebod: Je moordt niet

  6e gebod: Je moordt niet   Naast individuele moorden(zware criminaliteit, bendes, afrekeningen in ‘de onderwereld’) waarvan bijnaiedereen zal erkennen dat dit ‘zonde’ is, moeten we hierbij ook stilstaan bijde vroegtijdige beëindiging van door God geschonken leven (zelfmoord,euthanasie en abortus). Moord komt meer dan 100 keerper jaar voor in Nederland, zelfmoord was afgelopen jaar 1.800…
Lees meer

DAG 6: WACHTEN OP GOD

DAG 6: WACHTEN OP GOD BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid envertrouwen zou uw sterkte zijn,” (JESAJA 30:15) AANBIDDING: U BENT GOED VOOR DEGENEN DIE OP U WACHTEN “Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel dieHem zoekt. Goed is het te hopen en stil…
Lees meer

Studie over de 10 ontzagwekkende dagen

Deze studie van Studiehuis Reshiet geeft inzicht in de 10 dagen tussen het Bazuinenfeest en Grote Verzoendag en legt een connectie met het Paasfeest. Download PDF

5e gebod: Je eert je vader en je moeder

  5e gebod: Je eert je vader en je moeder   Het enige gebod waar eendirecte belofte aan is gekoppeld: “opdat je dagen verlengd zullenworden”. Ook als onze ouders fouten maken, vraagt God van ons om ze ‘teeren’. Ze zijn namelijk een (voor)beeld van Onze hemelse Vader -al was hetalleen maar door het leven dat…
Lees meer

DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN

DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zondenuitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht vande Heere” (HANDELINGEN 3:19) AANBIDDING: U BENT DE BRON VAN VERFRISSING “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuweschepping: het oude is…
Lees meer

4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt

  4e gebod: Gedenk de sabbatdag dat je die heiligt   “Indien u uw voet van desabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelfwilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt– die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen…
Lees meer

DAG 4: BEKERING VAN SLECHTE DADEN

DAG 4: BEKERING VAN SLECHTE DADEN BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en kenmijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg een schadelijke weg is enleid mij op de eeuwige weg.” (PSALM 139:23-24) AANBIDDING: U VERGEEFT DEGENEN DIE ZICH BEKEREN VAN HET KWAAD “Wees mij genadig,…
Lees meer

3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken

  3e gebod: Je zult Gods Naam niet ijdel gebruiken   “God verdoem mij! ” is een vloek die je maar al tevaak hoort in Nederland. Maar ook “mijn God!” of “Jézus!”zijn woorden die we zelfs als christenen soms per ongeluk in de mond nemen. Godzegt: “gebruik mijn Naam niet ijdel”, dat betekent: niet onnodig.…
Lees meer

DAG 3: NEDERIGHEID

DAG 3: NEDERIGHEID BIJBELTEKST VAN VANDAAG: “God keert Zich tegen de hoogmoedigen,maar aan de nederigen geeft Hij genade.”(JACOBUS 4:6) AANBIDDING: U ZEGENT DE NEDERIGEN VAN HART “Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, omzijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het lichtvan het leven.”…
Lees meer

2e gebod: Je zult geen gesneden beeld maken om je ervoor te buigen

    God openbaart zich in deBijbel als de Onzichtbare, de Aanwezige, de Eeuwige. Hij die was, die is en diekomen zal; de IK BEN. Ja, Hij heeft zich volledig kenbaar en zichtbaar gemaaktin zijn Zoon Jezus (Yeshua), die zelf zegt: “wieMij heeft gezien, heeft de Vader gezien” (Johannes 14:9). Maar hoe vaakproberen we God…
Lees meer