DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN

DAG 5: ONZE HARTEN TOT GOD RICHTEN

BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden
uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van
de Heere” (HANDELINGEN 3:19)

AANBIDDING: U BENT DE BRON VAN VERFRISSING

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe
schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2
KORINTEN 5:17)

“Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere
Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou
ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze
God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” (GALATEN 1:3-5)

“Aan Hem nu die bij machte is u voor struikelen te bewaren,
en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de
alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en
macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.” (JUDAS 1:24-25)

BEROUW:

“Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij
zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk
zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op
Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.” (1 JOHANNES 3:1-3)

Vader der barmhartigheid, we belijden dat we tegen U hebben
gezondigd. Door Uw heilige Geest, kom en bewerk bekering in ons hart. Help ons
om Jezus te zien, de vriend van zondaars, en om Hem trouw te volgen.

Genadige Redder, als natie hebben wij Uw wegen verlaten. Als
kerk zijn wij terughoudend geweest in het verkondigen van Uw heiligheid en
gerechtigheid. Als mensen, wij hebben afgoden aanbeden omdat ze zo weinig van
ons eisten. Hoor onze kreten en vergeef onze zonden zodat er tijden van
verkwikking mogen komen, en U Jezus kunt sturen.

VOORBEDE:

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar
Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het
geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft
overgegeven.” (GALATEN 2:20)

Heilige Vader, waar ik zwak ben, bent U sterk. Help mij om in
U te blijven. Ik mag geloof hebben om te leven volgens de roeping die U voor
mij heeft. Jezus, wis al mijn overtredingen uit. Roei elke gedachte uit die
onzuiver is. Verbind de gebroken plekken in mijn hart en laat Uw vrede mijn
ziel verkwikken.

OVERDENKING:

    
Welke voordelen of
zegeningen worden beloofd aan degenen die zich tot God wenden?

    
Hoe zouden ’tijden van
verkwikking’ er in mijn gezin uitzien?