DAG 3: NEDERIGHEID

DAG 3: NEDERIGHEID

BIJBELTEKST VAN VANDAAG:

“God keert Zich tegen de hoogmoedigen,
maar aan de nederigen geeft Hij genade.”
(JACOBUS 4:6)

AANBIDDING: U ZEGENT DE NEDERIGEN VAN HART

“Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om
zijn ziel terug te brengen van het graf, opdat hij wordt verlicht met het licht
van het leven.” (JOB 33:29-30)

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u
genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever
roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”
(2 KORINTHEN 12:9)

“Zalig zijn de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde beërven.” (MATTHEÜS 5:5)

BEROUW:

“Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn
verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal
niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn
toevlucht is in God.” (PSALM 62:6-8)

Heer, ik erken dat ik vaak gemotiveerd word door de urgentie
van dit leven; Ik spreek en handel zonder eerst Uw hart te kennen. Als ik
vergeet hoe dichtbij U bent, overtuig mijn hart dan en vergroot mijn vertrouwen
dat U leeft en beweegt in mij. Laat mij Uw vrede ervaren, waardoor ik in staat
ben om te wachten op de vervulling door Uw Geest. Door vol te zijn van ‘Uw
volheid’, Jezus, zal ik de wil van God volbrengen.

VOORBEDE:

“Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn
tegen al wie hoogmoedig en trots is … De hoogmoed van de mensen zal vernederd
worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op
die dag hoog verheven zijn. … ”(JESAJA 2:12, 17)

Heer, U bent de rechter van de aarde. U zult alle menselijke
trots beoordelen en de wijsheid van de wereld vernietigen. Zend uw licht en
waarheid uit om harten te doen ontwaken zodat velen zullen buigen en de Zoon
aanbidden. Laat velen erkennen dat zij Uw wil overtreden en laat ze zich bekeren,
zodat ze U gaan aanbidden en dienen.

OVERDENKING:

    
Is er een gebied van
compromissen of vertrouwen in mijn eigen capaciteiten (trots) dat aan Christus
onderworpen moeten worden, zodat Zijn genade in mijn leven kan komen?

    
Hoe ziet ware nederigheid
er volgens de Schrift uit? Hoe is dat anders dan wat mensen vaak beschouwen als
nederigheid?